xocdia online info - Trang cá cược uy tín

Bộ GDĐT ban hành nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 – 2024

xocdia online info > Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT ban hành nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 – 2024

UPES – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) vừa ký Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 – 2024 của ngành Giáo dục.

Theo Kế hoạch, năm học 2023 – 2024, toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 với chủ đề năm học là: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT”.

12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

 • Kế hoạch đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học 2023-2024 gồm: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục;
 • Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
 • Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp;
 • Bố trí, phân bổ ngân sách nhà nước và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục;
 • Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh;
 • Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh;
 • Quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo;
 • Hội nhập quốc tế trong giáo dục;
 • Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá;
 • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực GD&ĐT;
 • Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành;
 • Tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Báo cáo Bộ GDĐT về tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2023 – 2024 trước ngày 10/9/2023; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2024; tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 – 2024 và kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2024.

Xem chi tiết tại Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 dưới đây.