xocdia online info - Trang cá cược uy tín

Đào tạo

Quy chế - Quy định đào tạo

STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 445/QĐ-ĐHSPTDTT 12/12/2022 Quy trình xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng
2 334/QĐ-ĐHSPTDTT 29/12/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học
3 08/2021/TT-BGDĐT 18/03/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học
4 399/QĐ-ĐHSPTDTT 26/12/2019 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ
5 33/QĐ-ĐHSPTDTT 25/03/2020 Sửa đổi bổ sung Quyết định số 399/QĐ-ĐHSPTDTT
6 444/QĐ-ĐHSPTDTT 12/12/2022 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần

 

 

* Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học và cao đẳng (Quyết định 55 – 17/03/2021) – 

* Quy định học phần thay thế tốt nghiệp cho các khóa đại học, cao đẳng chính quy từ năm 2017 (Thông báo 102) – Tải xuống

  (Đã có Quy định thay thế từ 2018)


* Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (Quy định 228 – 19/09/2019) – 

* Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (Quy định 186 – 17/09/2018) – 


* Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 43) – Tải xuống

* Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 43 (Thông tư 57) – Tải xuống

* Văn bản Hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57 (Văn bản Hợp nhất 17) – Tải xuống

Biểu mẫu

* Mẫu đơn xin dự thi học phần – Tải xuống

* Mẫu đơn xin hoãn thi học phần – Tải xuống

* Mẫu đơn xin chấm phúc khảo học phần – Tải xuống

* Mẫu đơn xin học lại học phần – Tải xuống

* Mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp – 

* Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình, khóa học – Tải xuống

* Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời – 

* Mẫu đơn đề nghị cấp Bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc –