xocdia online info - Trang cá cược uy tín

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm 2023

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh ký ban hành Quyết định số 707/QĐ-KĐCLV về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho xocdia online info Thành phố Hồ Chí Minh.

xocdia online info Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại Điều 46, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

xocdia online info

Xem chi tiết Quyết định 707/QĐ-KĐCLV ngày 16/10/2023