xocdia online info - Trang cá cược uy tín

Kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

xocdia online info > Chỉ đạo, điều hành > Kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

UPES – Ngày 11/12/2023, xocdia online info TP.HCM (gọi tắt là UPES) ban hành Kế hoạch số 981/KH-ĐHSPTDTT về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023.

xocdia online info

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Căn cứ Công văn số 6871/BGDĐT-TCCB ngày 08/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2023.

UPES triển khai, hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập (gọi tắt là TSTN) năm 2023 đến các viên chức thuộc diện kê khai TSTN theo quy định của 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ như sau:

 1. Đối tượng thuộc diện kê khai
  Người có nghĩa vụ kê khai TSTN được xác định theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng và khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:
  + Chủ tịch Hội đồng trường;
  + Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó phòng, ban, khoa.
  + Các cán bộ, viên chức không giữ chức vụ quản lý tại các đơn vị trong Trường nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của Trường trong các lĩnh vực quy định tại “Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập” theo khoản 2 Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.
  (Đính kèm theo Kế hoạch số 981/KH-ĐHSPTDTT ngày 11/12/2023 là Danh sách 39 viên chức có nghĩa vụ kê khai TSTN năm 2023)
 2. Nội dung kê khai
  a. Kỳ kê khai TSTN năm 2023 được tính như sau:
  + Trường hợp người kê khai lần đầu: thì kê khai TSTN tính từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm kê khai 31/12/2023;
  + Trường hợp kê khai hàng năm: thì kê khai TSTN tính từ ngày hoàn thành bản kê khai năm 2022 cho đến thời điểm kê khai trước 31/12/2023.
  b. Việc kê khai, giải trình biến động TSTN đối với người kê khai lần thứ hai trở lên.
  c. Việc kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về TSTN trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên.
  (Đính kèm theo Kế hoạch số 981/KH-ĐHSPTDTT ngày 11/12/2023 là các biểu mẫu phục vụ kê khai TSTN năm 2023)
 3. Thời gian thực hiện
  a. Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 09/01/2024
  + Các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch công khai TSTN đối với Trưởng, Phó phòng, ban, khoa và các viên chức thuộc diện có nghĩa vụ công khai và gửi Biên bản họp công khai bản kê khai.
  + Tổ chức thực hiện kế hoạch công khai tài sản, thu nhập đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; lập báo cáo việc thực hiện và gửi biên bản cuộc họp về Phòng TC-HC.
  b. Trước 16:00 ngày 10/01/2024
  + Trưởng các đơn vị nộp bản kê khai và biên bản họp công khai.
  +Người thuộc diện kê khai ký giao nộp bản kê khai tại Phòng TC-HC.
  c. Trước 19/01/2024
  Tổng hợp, lập báo cáo minh bạch TSTN năm 2023 theo quy định và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UPES yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc Trường và viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nghiêm túc thực hiện, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ nội dung kê khai và báo cáo đúng thời gian, đúng mẫu quy định./.